କ’ଣ କୁହନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତିଦାତା

ଟି ଭି ନରେନ୍ଦ୍ରନ
ସିପି ଗୁରନାନି
ମିଲଟନ ଆମବ୍ରୋସ ଜନ
ରାଜା ଏମ ଶାନ୍ମୁଘମ
ରାଧା ବସୁ
ସୁଧୀର ଢିଙ୍ଗରା
ମାସୁଦ ହୁସେନୀ
ହରିଶ ଆହୁଜା
ନବୀନ ଜିନ୍ଦଲ
ଅନୁରାଗ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ
ଭରଗୀଜ ଚେରିଆନ

କପି ସଂରକ୍ଷିତ ©2023 ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ । ସମସ୍ତ ସତ୍ତ୍ବ ସଂରକ୍ଷିତ