କ’ଣ କୁହନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତିଦାତା

ହରିଶ ଆହୁଜା
ନବୀନ ଜିନ୍ଦଲ
ମିଲଟନ ଆମବ୍ରୋସ ଜନ
ରାଧା ବସୁ
ଅନୁରାଗ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ
ଟି ଭି ନରେନ୍ଦ୍ରନ
ସୁଧୀର ଢିଙ୍ଗରା
ମାସୁଦ ହୁସେନୀ
ରାଜା ଏମ ଶାନ୍ମୁଘମ
ସିପି ଗୁରନାନି
ଭରଗୀଜ ଚେରିଆନ

କପି ସଂରକ୍ଷିତ ©2024 ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ । ସମସ୍ତ ସତ୍ତ୍ବ ସଂରକ୍ଷିତ