କ’ଣ କୁହନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତିଦାତା

ନବୀନ ଜିନ୍ଦଲ
ରାଜା ଏମ ଶାନ୍ମୁଘମ
ଟି ଭି ନରେନ୍ଦ୍ରନ
ସୁଧୀର ଢିଙ୍ଗରା
ମାସୁଦ ହୁସେନୀ
ମିଲଟନ ଆମବ୍ରୋସ ଜନ
ଭରଗୀଜ ଚେରିଆନ
ହରିଶ ଆହୁଜା
ଅନୁରାଗ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ
ସିପି ଗୁରନାନି
ରାଧା ବସୁ

କପି ସଂରକ୍ଷିତ ©2022 ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ । ସମସ୍ତ ସତ୍ତ୍ବ ସଂରକ୍ଷିତ