କ’ଣ କୁହନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତିଦାତା

ଅନୁରାଗ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ
ସୁଧୀର ଢିଙ୍ଗରା
ହରିଶ ଆହୁଜା
ମିଲଟନ ଆମବ୍ରୋସ ଜନ
ନବୀନ ଜିନ୍ଦଲ
ଭରଗୀଜ ଚେରିଆନ
ମାସୁଦ ହୁସେନୀ
ରାଜା ଏମ ଶାନ୍ମୁଘମ
ଟି ଭି ନରେନ୍ଦ୍ରନ
ରାଧା ବସୁ
ସିପି ଗୁରନାନି

କପି ସଂରକ୍ଷିତ ©2023 ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ । ସମସ୍ତ ସତ୍ତ୍ବ ସଂରକ୍ଷିତ